Poučení
spotřebitele

Poučení spotřebitele

ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

poskytnuté ze strany realitního zprostředkovatele paní:

Věry Klenovcové,, IČO: 75316111, místem podnikání: Bohumínská 526, 199 00 Praha 9
Letňany, tel.: +420 725 293 129, e-mail: reality@veraklenovcova.cz, www.veraklenovcova.cz (dále jen jako „Zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“).

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 1. S osobními údaji Zájemce je nakládáno dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) více v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
 2. Dle zákona č. 253/208 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), v platném znění, jsou povinnou osobou mimo jiné, obchodníci s nemovitostmi. Do této skupiny patří všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny k obchodování s nemovitostmi. Na plnění AML povinností nemá žádný vliv fakt, zda jsou obchody s nemovitostmi vypořádávány pouze bezhotovostně nebo zda je jednou ze smluvních stran úvěrová instituce.
 • zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zák. č. 39/2020 Sb. (Zákon o realitním zprostředkování), ve znění předpisů pozdějších,
 • předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem je zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě,
 • předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě (tj. za tzv. doporučenou cenu),
 • zprostředkovatelská smlouva je uzavírána na dobu určitou (když tato bude sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě) – s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 5 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy
 • cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní sjednanou částku nebo procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve zprostředkovávané smlouvě) k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále).
 • Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi,
 • Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 • Máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Zprostředkovatelské smlouvy
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a emailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. – Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Zároveň Vás však výslovně poučuji (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a přitom zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.

Vzorový formulář pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy:

Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy Adresát (zprostředkovatel):
Věra Klenovcová, IČO: 75316111, místem podnikání: Bohumínská 526, 199 00 Praha
9 Letňany, e-mail: reality@veraklenovcova.cz

Oznamuji Vám tímto, že odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy ze dne ………………….vztahující se k nemovitým věcem v k.ú. …………………

Vaše jméno a příjmení: ……………………………….
Vaše adresa……….
Datum:…………………… Váš podpis:………………….. (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) —

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., (Zákon o ochraně spotřebitele), ve znění předpisů pozdějších.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

V Praze dne 20. 1. 2020

Věra Klenovcová